Het Comité

Het Comité van de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man draagt zorg voor het dagelijks bestuur en is thans als volgt samengesteld:

 

  • Lode Hancké, Piet de Man, Peter Dodge, Herman Balthazar, Bob Cools, Josée De Clerck, Maurice Duytschaever, Ann Van Lancker, Ludo Cuyvers en Jeannine Van Puyvelde

 

Luc Vanneste volgt Lode Hancké op als voorzitter van de vereniging

Bij het statutair einde van zijn mandaat als voorzitter van de vereniging stelt Lode Hancké zijn opvolger als volgt voor:

Luc Vanneste, geboren in 1953, is van opleiding filosoof en gehuwd met een psychologe. Hij studeerde af aan de RUG in 1976 en promoveerde er tien jaar later, onder Rudolf Boehm en Willy Coolsaet, op een studie “Rust. Over de verhouding tussen Eros en Thanatos in de westerse cultuur”. Zijn loopbaan verliep tot 1980 in het onderwijs als leraar geschiedenis en nadien moraal. Dan ging hij werken op de Culturele Centrale van het ABVV-Kortrijk als educatief medewerker, in 1984 werd hij medewerker op het Vormings­in­sti­tuut van de vakbond in Brussel en werd twee jaar later privésecretaris van secretaris-generaal André Vandenbroucke.  In 1989 werd hij nationaal secre­taris van de textielcentrale en tien jaar later provinciaal secretaris van het ABVV in West-Vlaanderen.  In 2001 werd hij gevraagd als directeur van de stu­diedienst SP.a en in 2004 betrad hij de hoogste politieke niveaus als di­recteur beleidscel (dus wat we vroeger kenden als kabinetschef) werk onder de minister F. Vandenbossche en P. Vanvelthoven. Sinds 2007 is hij ad­mi­ni­stra­teur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakanties.

 

In onze vereniging werkte hij tweemaal mee aan colloquia. In 2003 sprak hij over “de betekenis van Hendrik de Man voor de sociaal-democratie” en in 2009 hield hij de hoofdinleiding over “Arbeidsvreugde: cruciaal sociaal vraagstuk”- een mooie bijdrage die hij ook publiceerde in Samenleving en Politiek. In dat tijdschrift en het filosofisch tijdschrift Kritiek van de RUG publiceerde hij het gros van een vijftigtal bijdragen.

 

Algemene ledenvergadering: oproep aan de leden

ASSOCIATION POUR L’ETUDE DE L’OEUVRE D’HENRI DE MAN

 

VERENIGING VOOR DE STUDIE VAN HET WERK VAN HENDRIK DE MAN

 

 

 

 

 

OPROEP AAN DE LEDEN

APPEL AUX MEMBRES

 

Wij nodigen onze leden uit op de statutaire algemene vergadering op

Nous invitons les membres à l’assemblée générale statutaire qui aura lieu:

 

25 maart 2011 om 12u30/le 25 mars 2011 à 12h30,

ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 ANTWERPEN

 

Agenda/Ordre du jour:

          Activiteitenverslag 2009-2010/Rapport des activités 2009 – 2010

          Financieel verslag 2009-2010/Rapport financier 2009-2010

          Décharge van de penningmeester/Décharge du trésorier

          Statutair ontslag voorzitter Lode Hancké/Démission statutaire du président Lode Hancké

          Voorstelling van de Heer Luc Vanneste/Présentation de mr. Luc Vanneste

          Aanvaarding Voorzitter/Nomination du président

          Varia/Divers

 

Om 14.00’ zal het colloquium 2011 in dezelfde locatie gehouden worden.

A 14.00’ le colloque 2011 aura lieu dans le même bâtiment.

 

 Voorzitter/Président                                     Secretaris/Secrétaire

 

Lode Hancké                                                 Jeannine Van Puyvelde, Josée De Clerck

 

COLLOQUIUM, VRIJDAG 25 MAART 2011

HENDRIK DE MAN, DE CRISIS VAN DE JAREN DERTIG EN DE HUIDIGE FINANCIEEL-ECONOMISCHE CRISIS

Vrijdag, 25 maart 2011, om 14.00′ in zaal 404 (4° Verd.) van het ABVV Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 Antwerpen (bij het Centraal Station, Astridplein oversteken, Carnotstraat nemen, eerste straat rechts Ommeganckstraat).

Programma:

– Uittredend voorzitter, Lode Hancké, stelt de nieuwe voorzitter, Luc Vanneste, voor.

– Inleiding door dr Bob Cools, voormalig lid van het Bureau voor economische programmatie, voorloper van het planbureau (dr Bob Cools maakte een analyse van 18 artikelen, die Hendrik de Man publiceerde in de Franse taal in het “Bulletin d’Information et de Documentation” van de Nationale  Bank van België, tekst reeds gepubliceerd in ons Bulletin n°  36 en nu ook te raadplegen op onze weblog).

– Debat: dhr Piet Clément, verbonden aan de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Basel, Zwitserland

             dr. Ludo Cuyvers, professor emeritus in de internationale economie, Universiteit Antwerpen

             dr. John Crombez, professor in de economie, spa-fractieleider in het Vlaams Parlement

– Reacties uit het publiek

– Slotwoord door de voorzitter, Luc Vanneste, directeur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vacantie

– Drankje aangeboden in het ABVV, cafetaria

DEELNEMINGSPRIJS: 12 EURO

Inschrijving via jeannine.vanpuyvelde@skynet.be

Betaling op bankrekening IBAN nr BE21 9730 0745 6203 van de Vereniging Hendrik de Man, Wouwstraat 3, 2640 MORTSEL