Het Comité

Het Comité van de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man draagt zorg voor het dagelijks bestuur en is thans als volgt samengesteld:

 

  • Lode Hancké, Piet de Man, Peter Dodge, Herman Balthazar, Bob Cools, Josée De Clerck, Maurice Duytschaever, Ann Van Lancker, Ludo Cuyvers en Jeannine Van Puyvelde

 

Luc Vanneste volgt Lode Hancké op als voorzitter van de vereniging

Bij het statutair einde van zijn mandaat als voorzitter van de vereniging stelt Lode Hancké zijn opvolger als volgt voor:

Luc Vanneste, geboren in 1953, is van opleiding filosoof en gehuwd met een psychologe. Hij studeerde af aan de RUG in 1976 en promoveerde er tien jaar later, onder Rudolf Boehm en Willy Coolsaet, op een studie “Rust. Over de verhouding tussen Eros en Thanatos in de westerse cultuur”. Zijn loopbaan verliep tot 1980 in het onderwijs als leraar geschiedenis en nadien moraal. Dan ging hij werken op de Culturele Centrale van het ABVV-Kortrijk als educatief medewerker, in 1984 werd hij medewerker op het Vormings­in­sti­tuut van de vakbond in Brussel en werd twee jaar later privésecretaris van secretaris-generaal André Vandenbroucke.  In 1989 werd hij nationaal secre­taris van de textielcentrale en tien jaar later provinciaal secretaris van het ABVV in West-Vlaanderen.  In 2001 werd hij gevraagd als directeur van de stu­diedienst SP.a en in 2004 betrad hij de hoogste politieke niveaus als di­recteur beleidscel (dus wat we vroeger kenden als kabinetschef) werk onder de minister F. Vandenbossche en P. Vanvelthoven. Sinds 2007 is hij ad­mi­ni­stra­teur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakanties.

 

In onze vereniging werkte hij tweemaal mee aan colloquia. In 2003 sprak hij over “de betekenis van Hendrik de Man voor de sociaal-democratie” en in 2009 hield hij de hoofdinleiding over “Arbeidsvreugde: cruciaal sociaal vraagstuk”- een mooie bijdrage die hij ook publiceerde in Samenleving en Politiek. In dat tijdschrift en het filosofisch tijdschrift Kritiek van de RUG publiceerde hij het gros van een vijftigtal bijdragen.

 

Wie zijn we – Hoe toetreden?

Wie zijn we?

 

 

De Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man (“Association pour l’étude de l’oeuvre d’Henri de Man”) werd in 1973 te Genève (Zwitserland) opgericht en heeft aldaar haar maatschappelijke zetel als vzw volgens Zwitsers recht. Haar oogmerken en roeping zijn internationaal. Ze wil de wetenschappelijke studie van het werk van Hendrik de Man aanmoedigen, alsook de studie van de receptie van dit werk.

De Vereniging wil de ideeën van Hendrik de Man aan de actualiteit toetsen op een wetenschappelijk-kritische manier. Vanzelfsprekend mag daarbij geen enkele discussie, over welk aspect van zijn leven of  werk dan ook, uit de weg worden gegaan.  Op die wijze wenst onze Vereniging ook de debatcultuur aan progressieve kant nieuw leven in te blazen. Eenieders bijdrage – ook de uwe – is erg welkom om deze koers tot een goed einde te brengen. Als lid van de Vereniging kunt u uw eigen visie op De Man doen uitkomen, specifieke aandachtspunten aanbrengen vanuit de actualiteiten/of vanuit uw eigen interesse of vakgebied, de praktische  uitwerking van een en ander actief medebepalen enz. 

 

 

Hoe toetreden? 

 

Het zou ons genoegen doen u als lid te mogen begroeten. Om toe te treden, volstaat het om de onderstaande antwoordstrook in te vullen en terug te mailen naar jeannine.vanpuyvelde@skynet.be. U kunt ze ook per post versturen naar de Vereniging voor de studie van het werk van Hendrik de Man, p/a Jeannine Van Puyvelde, Wouwstraat 3, 2640 Mortsel

Ondergetekende………………………………………………….

Straat en nummer: ……………………………………………………

Postnummer en gemeente: ………………………………

Tel.      ……………    Fax…………………… 

E-mail: …………………………..

wens toe te treden tot de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man en verbind mij ertoe om de jaarlijkse ledenbijdrage (25,00 EUR of 50,00 EUR per koppel;  steunbijdrage: 50,00 EUR of 55, 00 EUR per koppel; gepensioneerden en studenten betalen slechts 13,00 EUR) over te maken op rekeningnummer 973-0074562-03 ten name van de “Vereniging Hendrik De Man”, Wouwstraat 3, 2640 Mortsel.

 

Voorbije colloquia

Voorbije colloquia

 De afgelopen jaren vonden de volgende colloquia plaats:

  • op 12 december 2003: De erfenis van Hendrik de Man (acta in Bulletin nr. 30 van de Vereniging, verschenen in december 2004
  • op 10 december 2004: Hendrik de Man en het jaar 1940 (acta in Bulletin nr. 31 van de Vereniging, verschenen in november 2005
  • op 18 november 2005: Van het ‘Plan de Man’ tot de naoorlogse economische planning (acta in Bulletin nr. 32, verschenen in november 2006)op 28 november 2006: Socialisme, religie en morele waarden (gezamenlijke acta met de vzw UCSIA, verschenen in november 2007)
  • op 20 april 2007: Naar een sociale of liberale democratie. Een gesprek tussen Peter Dodge en Dick Pels (acta in Bulletin nr. 33, verschenen in november 2007)
  • op 16 november 2007: Voorbij het nationalisme (acta in Bulletin nr. 34, verschenen in november 2008);
  • op 21 november 2008: Vooruitgang en volksverheffing. Zinvolle idealen of vergeefse moeite (acta in Bulletin nr. 35, verschenen in november 2009);
  • op 20 november 2009: Arbeid en arbeidsvreugde (acta in Bulletin nr. 36, te publiceren in 2010).

Om één of meer acta te bestellen: zie het thema “Beschikbare publicaties”.